دوام پروتز های ترمیم مو چقدر است ؟

دوام پروتز های ترمیم و بستگی به چند عامل دارد که در زیر شرح داده شده است : 1 – کیفیت مواد تشکیل دهنده پروتزترمیم مو ( اصل یا فیک بودن پروتز ) . 2 – نوع پروتز ترمیم مو ( پروتز های ترمیم مو که جلو تور هستند نسبت به پروتز های ترمیم مویی […]